Algemene Voorwaarden

Bij aankoop van een vliegticket voor onze passagiersvervoersdiensten wordt de overeenkomst gesloten door en tussen AerialMedia en/of VliegExperience.nl en U, uw vertegenwoordigers en rechtsopvolgers en wordt van kracht op de datum van elektronische ondertekening van deze overeenkomst (Door middel van uw IP adres) of door aankoop of gebruik van een bestelling of (cadeau)vliegticket. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van het bon en de aankoop van dit vliegticket en vermeldt de verplichtingen van ons tegenover U en uw verplichtingen tegenover ons met betrekking tot het product die U koopt.

Deze overeenkomst en de eventuele aanvullende gedragslijnen van ons, samen met alle wijzigingen daarin, omvatten de volledige en uitsluitende overeenkomst tussen U en ons vliegbedrijf. De koper verklaard dat hij/zij meerderjarig is.

Naast de transacties die U aangaat ten behoeve van uzelf, verklaart u ook gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst voor transacties aangegaan namens U door een ieder die optreedt als uw vertegenwoordiger en voor transacties aangegaan door iedereen die gebruik van bestellingen via onze site ongeacht of die transacties namens U zijn aangegaan. U erkent dat aanvaarding door ons van al uw verzoeken voor diensten te leveren door ons vliegbedrijf, plaats zal vinden ten kantore van ons bedrijf op vliegveld Teuge, tenzij schriftelijke anders overeengekomen.

Bestellen (Cadeau)vliegticket

U kunt een vliegticket bestellen via de bestelpagina van VliegExperience.nl. De bestelpagina is geen informatie aanvraag pagina maar een daadwerkelijke bestel pagina. Als u op 'BESTEL' drukt is de koop definitief en bent u gebonden aan de aankoop. 

Betaling

U verklaart ons te zullen betalen op het moment dat U bestelling plaatst binnen de gestelde termijn van acht (8) dagen tenzij anders overeengekomen. Alle vergoedingen zijn onmiddellijk opeisbaar zelfs als uw vliegticket(s) worden opgeschort of worden geannuleerd voor het eind van de geldigheidsduur. Wij behouden ons het uitdrukkelijk het recht voor om prijzen aan te passen via melding per e-mail en/of mededeling op onze website. U kunt betalingen verrichten door middel van een bankoverschrijving met het factuurnummer als betalingskenmerk. Indien het om enige reden niet mogelijk is voor ons om door middel van de door U gewenste betalingsmethode het volledige bedrag dat door U aan ons is verschuldigd voor de geleverde diensten te innen, of als wij een boete verschuldigd zijn voor vergoedingen die eerder zijn geïnd via de door u gewenste betalingsmethode, verklaart U dat wij alle mogelijke rechtsmiddelen mag inzetten om de verschuldigde bedragen te innen.

De betalingstermijn is acht (8) dagen na factuurdatum ongeacht wanneer er gevlogen gaat worden binnen de geldigheid van de ticket. Ligt de vliegdatum binnen die 8 dagen dan moet er ook voor de vlucht betaald worden voordat de reservering definitief wordt.

Alle creditbetalingen door ons worden uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek en overeenkomst per bankoverschrijving gedaan tenzij anders vermeldt of overeengekomen.

Annulering bestelling

U kunt uw bestelling van onze passagiersvervoersdiensten binnen 8 dagen na aanschaf annuleren. De kosten hiervoor zijn Euro 35,00 incl. BTW per (cadeau)vliegticket.

Terugbetalingen

In het algemeen zijn (cadeau)bonnen niet restitueerbaar. Wij kunnen besluiten tot terugbetaling in bijzondere gevallen. Beslissingen over terugbetaling worden van geval tot geval bekeken. Terugbetalingen zijn alleen mogelijk als het vliegticket niet is ingelost. Als U een terugbetaling wenst, dient U contact op te nemen met het vliegbedrijf. Contactgegevens van ons vliegbedrijf vindt U op de website. Indien er overgegaan wordt tot terugbetaling van de gelden bedragen de kosten hiervoor zijn Euro 65,00 incl. BTW per (cadeau)bon.

(Cadeau)bonnen zijn overdraagbaar

De door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen kunnen worden gebruikt door U of door de ontvanger die U hebt aangegeven tijdens de oorspronkelijke transactie. (cadeau)bonnen zijn overdraagbaar en kunnen worden gebruikt door derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw (cadeau)bonnen.

(Cadeau)bonnen hebben geen contante waarde

De door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen hebben geen contante waarde. (cadeau)bonnen kunnen alleen worden ingelost voor de diensten die zijn vermeld op het (cadeau)bonnen.

Geldigheid van (cadeau)bonnen

De door U gekochte en door ons aan U geleverde vliegtickets verliezen hun geldigheid na twaalf (12) maanden, na uitgifte datum, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waarin ze worden ingelost. De (cadeau)bon moet binnen de geldigheid worden gereserveerd en de vlucht moet binnen de geldigheid van de (cadeau)bon worden uitgevoerd. Diegene die de ticket wil verzilveren is zelf verantwoordelijkheid om de geldigheid van de (cadeau)bon in acht te nemen.

De geldigheidsduur van de door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen kan worden verlengd als U of de ontvanger per email contact opneemt met ons vliegbedrijf binnen twaalf (12) maanden na de datum van aankoop. Contactgegevens van ons vliegbedrijf vindt u op website van ons bedrijf. Hieraan zijn kosten verbonden.

Verlengen geldigheid (cadeau)bonnen

De (cadeau)bonnen kunnen eenmalig worden verlengd. Indien dit verzoek valt binnen de geldigheid van het ticket zijn de kosten hiervoor Euro 55,00 incl. BTW per (cadeau)bon. Valt dit verzoek binnen drie (3) maanden na de geldigheid van de bon dan zijn de kosten Euro 95,00 Incl. BTW per (cadeau)bon. De verlenging is voor een periode van maximaal een (1) jaar, waarbij de ingangsdatum de einddatum is van het originele ticket. Daarbij geldt deze mogelijkheid tot verlengen van de geldigheid van de (cadeau)bonnen voor producten en diensten die op dat moment ook daadwerkelijk nog beschikbaar zijn. Wanneer het ticket opnieuw niet gebruikt wordt in de verlengingsperiode dan komt het (cadeau)bon te vervallen en vindt er geen restitutie plaats. (cadeau)bonnen die door derden zijn verkocht anders dan hier vermeld vallen niet onder deze regeling. Hiervoor dient u met de verkopende partij afspraken te maken.

Annulering van passagiers vluchten

Wanneer er telefonisch of via e-mail een vlucht gereserveerd is volgt er per mail een bevestiging naar de klant toe. Vanaf dat moment is de vlucht vastgelegd. Wil de klant de vlucht annuleren of verplaatsen dan kan dit alleen wanneer men dit per mail aanvraagt en de kosten van annulering, zijnde Euro 35,00 incl. BTW heeft voldaan. Pas na ontvangst van deze betaling kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt. U ontvangt een betalingsbericht per mail. Dit bericht dient u te kunnen tonen bij gebruik van de (cadeau)bonnen.

Annulering van de geplande en bevestigde vlucht op de betreffende vliegdag kunnen alleen vanwege weersomstandigheden of technische problemen geannuleerd worden, door het vliegbedrijf. In dat geval kan de vlucht, zonder kosten, opnieuw gereserveerd worden, mits het valt binnen de verloopdatum van uw (cadeau)bonnen. Het afbellen van vluchten is een service die wij verlenen maar is nimmer een verplichting vanuit het vliegbedrijf.

Termijnen en overmacht
Is voor de uitvoering van de Diensten een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever AerialMedia schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn van tenminste één kalendermaand om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken bij AerialMedia of haar leveranciers, voorzien of niet voorzien, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de door de overheid opgelegde beperkingen ten aanzien van (het gebruik van) luchtvaartuigen en/of luchtruimgebruik en/of onderhoudsaanwijzingen van een vliegtuig, de onmogelijkheid om in- of uitvoervergunningen te verkrijgen, wanprestatie van door AerialMedia ingeschakelde leveranciers, (langdurige) ziekte, defecten bij derden, verlies van data, terrorisme, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, blikseminslag, brand, oorlog, industriële acties of defecten waardoor AerialMedia niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van AerialMedia of van derden daaronder begrepen.

AerialMedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de overmacht intreedt nadat AerialMedia haar verbintenis had moeten nakomen.

AerialMedia kan gedurende de periode dat er sprake is van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.

Indien een periode van overmacht langer dan acht weken heeft geduurd kan iedere partij deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder dat AerialMedia tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds door AerialMedia is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

Toeslagen weekend/feestdagen

Op vluchten die in het weekend of op officiële feestdagen plaatsvinden is een toeslag van Euro 20,00 incl. BTW van toepassing. Indien u een ticket voor weekdagen hebt, dient dit bedrag ter plaatse contant te worden afgerekend. Indien u een ticket heeft aangeschaft waarbij de weekendtoeslag inbegrepen is en u vliegt op een weekdag dan is deze weekendtoeslag niet achteraf restitueerbaar.

Brandstoftoeslagen

Voor passagiersvluchten kunnen er eventueel brandstoftoeslagen (met een maximum van Euro 35,00 incl. BTW per vlucht) van toepassing zijn om de fluctuaties in de brandstofprijs te compenseren.

COVID-19 toeslag

Indien COVID-19 maatregelen van toepassing zijn dan zijn wij helaas genoodzaakt een Corona toeslag van € 5,00 incl. BTW te berekenen in verband met het volledig ontsmetten van het vliegtuig voorafgaand en na afloop van de vlucht. Deze maatregel is tijdelijk en afhankelijk van verplichtingen gesteld door de overheid.

Weigeren van passagiers

Wanneer een passagiers zich dusdanig gedraagt en daarmee de vliegveiligheid in het geding kan brengen in de breedste zin des woord kan een passagier geweigerd worden op een vlucht en komt de ticket te vervallen.

Iedere passagiers dient zelfstandig in staat te zijn het vliegtuig te kunnen betreden en uit te kunnen verlaten. Indien dit niet kan dan mogen wij omwille van veiligheid aan boord van onze vluchten weigeren.

Gewichten van passagiers

Bij een ticket voor 3 personen kunnen er maximaal drie (3) passagiers mee, de leeftijd maakt niet uit maar de totale massa van de 3 personen mag niet meer dan niet meer bedragen dan 225 kg. Bij een ticket voor 1 persoon kan er maximaal een (1) passagier mee, de leeftijd maakt niet uit maar de totale massa van de persoon mag niet meer dan niet meer bedragen dan 95 kg.

Samengevat:

  • Bij een ticket voor 3 personen kunnen er maximaal 3 passagiers mee, de leeftijd maakt niet uit maar de totale massa van de 3 personen mag niet meer bedragen dan 225 kg.
  • Bij een ticket voor 1 persoon kan er maximaal 1 passagier mee, de leeftijd maakt niet uit maar de totale massa van de persoon mag niet meer bedragen dan 95 kg.
  • Het gewicht van een enkele persoon mag niet meer bedragen dan 125 kg i.v.m. maximaal toelaatbare stoelbelasting en het moeten kunnen sluiten van de gordel.

Vluchtuitvoering

Alle rondvluchten en (proef)vlieglessen worden uitgevoerd conform EASA EC 965/2012 AOC procedures door een door ons ingehuurd commercieel AOC vliegbedrijf. Het een door ons ingehuurd commercieel AOC vliegbedrijf beschikt over een Air Operator Certificate (AOC) met nummer NL-AOC-59. Hiermee worden aan alle wettelijk verplichtingen ten aanzien van onderhoud, training van bemanning en verzekeringen voldaan. De vluchtuitvoering wordt uitgevoerd met in achtneming van alle geldende luchtvaartwetgeving, eventueel door de verkeersleiding opgelegde beperkingen en aanwijzingen voor luchtvarenden (NOTAM).

Reserveren minimaal vijf (5) weken van tevoren tenzij anders aangegeven.

Bij inchecken voor de vlucht moet de ticket nog geldig zijn of moet de geldigheid van de ticket verlengd zijn.

Iedere passagiers dient zelfstandig in staat te zijn het vliegtuig te kunnen betreden en te kunnen verlaten.

Al onze vluchten worden uitgevoerd vanaf vliegveld Teuge tenzij expliciet anders aangegeven.

Vluchtuitvoering vanaf vliegveld Hilversum

Wij vliegen gedurende het seizoen een beperkt aantal zaterdagen van Juni t/m Augustus vanaf onze locatie Hilversum met onze Cessna vliegtuigen. De ticket voor het Cessna is buiten deze periode in te leveren voor een vlucht vanaf onze thuisbasis Teuge (bij Apeldoorn).

Uitsluitend tickets (voor zowel het Cessna vliegen als het helikopter vliegen) welke aangekocht zijn via onze website RondvluchtHilversum.nl zijn te gebruiken op onze vlieg locatie op vliegveld Hilversum.

Helikoptervluchten worden uitsluitend vanaf vliegveld Hilversum uitgevoerd maar wel het gehele jaar door. Voor rondvluchten met de Helikopter geldt een maximaal van twee (2) personen per ticket. Voor proefvlieglessen met de Helikopter geldt een maximaal van een (1) personen per ticket.

Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een overeenkomst door VliegExperience.nl leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VliegExperience.nl in het betreffende geval aan de klant in rekening gebrachte bedrag.

VliegExperience.nl is namens de klant bevoegd om derden, zoals een door ons ingehuurd commercieel AOC vliegbedrijf te betrekken bij de dienstverlening. De verplichtingen van VliegExperience.nl zijn beperkt tot het bedrag dat de klant rechtstreeks zou hebben kunnen verhalen op de derde partij bij gebrek aan goed functioneren door derden. De klant vrijwaart VliegExperience.nl van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van een overeenkomst door VliegExperience.nl.

Iedere aansprakelijkheid van AerialMedia is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitbetaald in dat specifieke geval.

Indien de verzekeraar geen dekking verleent is de eventuele aansprakelijkheid van AerialMedia beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de opdrachtsom waarvoor AerialMedia aansprakelijk is of – in geval van een duurovereenkomst – maximaal de gemiddelde vergoeding voor drie maanden, althans maximaal € 1.500

Het is Opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten met Goederen van AerialMedia en / of tijdens door AerialMedia aan Opdrachtgever te verlenen Diensten die ertoe leiden dat de verzekeraar van AerialMedia geen dekking (meer) aan AerialMedia verleent.

AerialMedia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de kosten die Opdrachtgever maakt om de gebrekkige prestatie van AerialMedia te laten voldoen aan de overeenkomst en de kosten die AerialMedia maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit laatste geldt alleen als AerialMedia aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

AerialMedia is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade vallen onder meer, maar niet uitsluitend gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Alle door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen dienen te voldoen aan de daarvoor door de overheid gestelde normen. AerialMedia is in geen geval aansprakelijk voor door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen.

De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AerialMedia of haar leidinggevende ondergeschikten.

Aanvullende voorwaarden voor opdrachten luchtfotografie

Betaling geschied 50% bij opdrachtverstrekking, de resterende 50% na levering van de luchtfoto(s). Levering geschied binnen vier (4) maanden mits de weersomstandigheden toereikend zijn. Er vindt geen restitutie plaats van gelden als de locatie door de opdrachtgever onjuist is weergegeven.

Luchtfoto’s rechtenvrij te gebruiken dus geen auteursrechten voor eigen gebruik bij opdrachtgever, verkooprechten en publicatierechten bij AerialMedia. Het is niet toegestaan de fotoreportage door te verkopen aan derden zonder schriftelijke toestemming en nader overeen te komen leges van AerialMedia.

Tevens verwijzen wij u graag naar de Algemene Voorwaarden Fotografen Federatie dd. Oktober 2011 (zie hier voor .pdf van het document) welke tevens van toepassing zijn op onze diensten.

Aanvullende voorwaarden HD filmpjes van passagiersvluchten

Wij versturen het gemaakte filmpjes binnen zes (6) weken na vliegdatum. Wij bewaren alle gemaakte filmpjes tot zes (6) weken na vliegdatum. Eventuele foutief gefilmde of niet gefilmde vluchten hebben recht op restitutie van gelden van uitsluitend de gelden van de HD film. Wij zijn op geen enkel wijze verantwoordelijk voor andere zaken buiten de levering van de HD film en de klant heeft geen recht op eventuele additionele compensatie. Als er buiten de periode tot zes (6) weken na vliegdatum blijkt dat er een leveringsprobleem is dan is dit het risico van de klant. 

Aanvullende voorwaarden voor opdrachten luchtreclame

Alle vluchten worden onafhankelijke van elkaar gefactureerd en de betaling geschied voor aanvang van de reclamevlucht.

Als er door weersomstandigheden niet gevlogen kan worden, dan worden er ook geen kosten in rekening gebracht (met uitzondering van de aanmaakkosten van de eventuele reclamedoeken) en wordt het volledige bedrag voor die specifieke datum gecrediteerd.

Als er in verband met aangepaste regelgeving met betrekking tot het luchtruim rondom de Randstad geen doorgang van de luchtreclame opdracht kan vinden door afkeur van het vliegplan door de luchtverkeersleiding, dan worden er ook geen kosten in rekening gebracht en wordt het volledige bedrag voor die specifieke datum gecrediteerd.

Als u een annulering plaatst dan worden er 50% kosten in rekening gebracht als dit binnen 14 dagen van de vliegdatum valt en 100% als dit binnen 7 dagen van de vliegdatum valt.

Voor alle luchtreclame kan er gevlogen worden van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur t/m 19:00 uur en zaterdag t/m zondag van 10:00 uur t/m 19:00 uur.

Aanvullende voorwaarden voor levering keyrings

Betaling geschied 50% bij bevestiging en 50% na levering van de bestelling.

De opdrachtgever dient de tekst(en) voor op de keyring aan te leveren en deze op de opdracht bevestiging te controleren en de verantwoordelijkheid voor de juistheid ligt bij de opdrachtgever.

Levering geschied binnen 21 dagen tenzij anders overeengekomen.

Klachtenafhandeling

Indien er klachten zijn, kunt u dit per email (klachten[at]aerialmedia.nl) aan ons melden. U ontvangt dan binnen zeven (7) werkdagen per email een antwoord/oplossing van uw klacht.